Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

DÖDAHAVSSEKTENS ASTROLOGI OCH KRISTENDOMEN

Fortsättning från sida 1...

 
 

Bara några få rader från den första kolumnen och några få ord från den fjärde kolumnen finns kvar. Läran om de två andarna utläggs detaljerat i Församlingsregeln (1QS), och det här utdraget ger en ungefärlig uppfattning om hur den tillämpades:

Det åligger den vise mannen att instruera och lära alla ljusets söner om mänsklightens stamtavlor, både med avseende på deras andar med sina olika karaktärer, och med avseende på deras trångmål tillsammans med deras tider av fred. Från kunskapens Gud kommer allt som sker nu och som sker vid varje annan tid. Innan det sker bestämmer han alla deras ändamål, och när de blir verklighet genomför de sin aktivitet enligt Hans upphöjda plan. Ingenting kan ändras. I Hans makt står alla tings egen­skaper, emedan Han upprätthåller dem alla i deras verksamhet.

1QS 3:13-16

...efter sin del i sanningen och rättfärdigheten avskyr människan lögnen, och efter sin del i lögnen och ogudaktigheten avskyr hon sanningen, ty Gud...känner deras handlingars verk i alla tider och han fördelar dem bland människorna för kunskap om gott och ont, och bestämmer så ödet för varje levande varelse efter dess andliga kvalitet.

1QS 4:24-26

Jämför man här med indisk religion, förs tankarna omedelbart till Shastras beskrivning av karmas omutliga lag. Också begreppen tamas (mörker) och sattva (ljus, godhet) som två ytterlighetstillstånd i den andliga utvecklingen. Bland evangelisterna ger Johannes-evangeliets författare intryck av att ha haft kännedom om och låtit sig inspirerats av qumran­skrifterna. Temat ”ljusets ande - mörkrets ande” återkommer ofta, och det kan ha varit ett försök från författarens sida att mildra den stränga och omutliga lagbundenheten i denna fördelning (som alltså kan utläsas från födelsehorskopet), när han skriver: ”Gud ger inte Anden efter mått” (3:34).

Det obegripliga stället i Lukasevangeliet

En nytestamentlig passage som inte tidigare kunnat ges någon logisk exeges förrän upptäckten av Dödahavsrullarna, är Jesu liknelse om ögat i Lukasevangeliet 11:33-36 (med parallell i Matt. 6:22-23):

Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Undersök* alltså om ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus, och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig.

 Exegeterna har tidigare stått frågande inför detta Jesusord. Ett modernt exegetiskt uppslagsverk (The Jerome Bible Commentary) beskriver det som ”vagt och så olikt Lukas”. Den eminente bibelforskaren Julius Wellhausen betraktade det som ”förvanskat och obe­grip­ligt”. Men qumrantexterna har hjälpt oss att ge den rätta tolkningen av ett tidigare svårtolkat bibelord som detta: 1988 gjorde professor Marc Philolenco vid Strassburgs universitet en analys av det i ljuset av qumranforskningen (2).

Philolenco hävdar att motsatsen ”ogrumlat”/”fördärvat” (vers 34) är ett uttryck för en radikal dualism, där ljusets och mörkrets makten står i motsatsställning till varandra, ett tema som ofta återkommer i qumran­texterna.

(2) La parabole sur la lampe (Luc 11:33-36) et les horoscopes qoumrâniens, i Zeitschrift für Neutestamentlischen Wissenshaft, 79.

Den astrologiska text med en tolkningsmall för individens andliga utvecklingsnivå (4Q186) som vi nyss behandlat, där vi kunde dra slutsatsen att fördelningen mellan ljusets och mörkrets andar i individen befann sig inom ramen för totalt nio delar av ande (beroende av vilket zodiaktecken individen var född i), ger, enligt Philolenco, förklaringen till uttrycket ”. . . har någon del i mörker” i vers 36. Uttrycket syftar direkt på ljusets/mörkrets delar i den qumranska horoskopanalysen. Det ger oss sedan en nyckel till den korrekta översättningen till inledningsordet i vers 35 (*) – ”undersök” i stället för ”se till”. Motsvarande grekiska ordet, skopei, betyder ”un-dersöka, betrakta noga och uppmärksamt”. Här har vi ytter­lig­are ett exempel på att själva bibelöversättningen kan bli miss­visande därför att man har en oklar uppfattning om bibelställets innebörd.

Vad Jesus alltså här avhandlar är bedömningen av horoskopet sett utifrån den andliga utvecklingens perspektiv. Philolenko hävdar att uttrycket ”…om ljuset inom dig inte är mörker” skall tolkas som en skarp ironi: ljuset inom dig, är det inte så att det är ett mörkt ljus? Här rör vi oss på hypotesernas mark, och min hypotes är att denna passage kan vara en lätt förvanskning av ett ursprungligen äkta Jesusord som kan ha lytt ”Undersök därför hur många delar av mörkrets ande ditt födelsehoroskop innehåller.” Sannolikt har Lukas hämtat detta från en längre sekvens av äkta Jesusord som om­fat­tat esoterisk undervisning av lärjungarna. Philolenko skriver att läran om fördelningen av ljusets och mörkrets andar i varje människas innersta tillhörde det hemligaste inslaget i qumran­samfundets undervisning, och avslöjades bara för de invigda. Det faktum att 4Q186 är skriven på chiffer bekräftar Philolenkos bedömning.

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |